Het privacybeleid maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van de site https://www.clinicavivinacabrita.pt en reguleert de verzameling en verwerking van de door de gebruikers van deze site verschafte persoonsgegevens, alsmede het uitoefenen van hun rechten in verband met deze gegevens.

1. Over ons  
2. Gegevensverzameling en -verwerking
3. Verwerkingsverantwoordelijke
4. Verzameling, afkomst, doel en bewaartermijn van persoonsgegevens
5. Rechten van de gebruiker
6. Delen van gegevens
7. Beveiligingsmaatregelen
8. Cookies
9. Wijzigingen van het persoonsgegevensbeschermingsbeleid
10. Consumenteninformatie

1. Over ons

Clínica Vivina Cabrita is een bedrijf dat oogheelkundige zorg verleent en gericht is op alle soorten diagnoses en behandelingen van oogziekten en oogafwijkingen. Clínica Vivina Cabrita wordt beheerd door CGS – Clínica Global de Saúde, Lda (CGS, Lda). Dit bedrijf is tevens verantwoordelijk voor het beheer van het Medisch Centrum S. Bartolomeu de Messines.

CGS – Clínica Global de Saúde, Lda

Rua Aboim Ascensão, nº 34

8000-198 Faro

CGS, Lda. garandeert de gebruikers van deze site („Gebruikers”) dat hun privacy wordt gerespecteerd door het nemen van de nodige maatregelen ter bescherming van hun persoonsgegevens.

 

2. Gegevensverzameling en -verwerking

Dit beleid beschrijft de manier waarop CGS, Lda. de persoonsgegevens verwerkt, die door het gebruik van zijn diensten ter plaatse (door de patiënten) of via de site (www.clinicavivinacabrita.pt) worden verzameld.

Bij de uitoefening van haar activiteit verzamelt CGS, Lda. twee soorten persoonsgegevens:

– persoonsgegevens

– bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens)

Door uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken daarvan overeenkomstig de hier bepaalde regels.

De verzamelde persoonsgegevens worden automatisch door CGS, Lda. of haar subcontractanten verwerkt en opgeslagen en zijn bedoeld om antwoord te geven op uw aanvraag voor een afspraak, opmerkingen, verzoek om informatie en/of suggesties.

 

3. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van CGS, Lda. past de geschikte technische en organisatorische maatregelen toe om te waarborgen en te kunnen bewijzen dat de verwerking overeenkomstig dit reglement geschiedt. Hij beheert de verwerking van de verzamelde gegevens op een gecentraliseerde manier.

Dit beleid kan worden gewijzigd, aangevuld en bijgewerkt met het oog op om het even welke wijzigingen van de door CGS, Lda. geleverde diensten of ter aanpassing aan een wettelijke, reglementaire en technologische wijziging op het gebied van persoonsgegevensbescherming.

 

4. Verzameling, afkomst, doel en bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen door CGS, Lda. ter plekke, per e-mail en online worden verzameld.

Online gegevensverzameling

Het gebruik van en surfen op de site verplicht niet tot het verstrekken van persoonsgegevens die de Gebruiker identificeren. Wel is het bij het gebruik van bepaalde onderdelen of diensten, zoals het online invullen van formulieren, vereist dat de Gebruikers persoonsgegevens verstrekken, zoals naam, e-mail, telefoon en onderwerp.

Voormelde gegevens zijn vereist voor de afhandeling van het verzoek om informatie of de aanvraag voor een afspraak voor een onderzoek of consult.

Op het formulier is er verder nog een open veld, waar de Gebruiker het onderwerp kan beschrijven en/of andere persoonsgegevens kan verstrekken, die hij van belang acht met het oog op een zo goed mogelijke afhandeling van zijn verzoek.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de site houdt verband met het beheer van contacten met de Gebruikers ter afhandeling van hun verzoeken om informatie, aanvragen voor een afspraak voor consulten en/of onderzoeken en overige opmerkingen en/of suggesties.

De verzamelde persoonsgegevens worden zodanig bewaard dat de Gebruiker kan worden geïdentificeerd. De bewaarperiode van de gegevens varieert naargelang het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. De wetgeving verplicht ons echter tot het bewaren van gegevens gedurende een bepaalde termijn. Zodoende worden de gegevens, tenzij er een specifiek wettelijk vereiste van toepassing is, niet langer opgeslagen en bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

CGS, Lda. gaat ervan uit dat de verzamelde gegevens door de eigenaar daarvan zijn ingevoerd of dat het verstrekken daarvan door hem is toegestaan en dat de ingevoerde persoonsgegevens echt en juist zijn.

 

5. Rechten van de gebruiker

Krachtens de toepasselijke wetgeving kunnen de patiënten en gebruikers van CGS, Lda. te allen tijde een verzoek indienen om inzage, rectificatie, wissing of beperking van de verwerking, overdraagbaarheid of bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (met uitzondering van de strikt noodzakelijke gegevens voor het verlenen van de dienst).

Als u deze rechten wilt uitoefenen of een vraag heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een schriftelijk verzoek richten aan CGS – Clínica Global de Saúde, Lda, Rua Aboim Ascensão, nº 34, 8000-198 Faro of per e-mail aan oftalmologia@limacabrita.pt.

Onverminderd ander administratief of gerechtelijk beroep, heeft de Gebruiker het recht om bij de Nationale Commissie Gegevensbescherming of een andere wettelijk bevoegde toezichthouder een klacht in te dienen, indien hij van mening is dat de verwerking van zijn gegevens de van kracht zijnde wettelijke regeling schendt.

 

6. Delen van gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend door CGS, Lda. en de door haar beheerde vestigingen gebruikt. De vestigingen verzamelen en delen de patiëntgegevens onderling via een unieke database om ervoor te zorgen dat de patiënten hun consulten of onderzoeken in beide vestigingen kunnen laten uitvoeren. Onze gezondheidswerkers respecteren de Deontologische Codes van hun beroepsklasse. Omdat ze als team samenwerken en om de patiënt de best mogelijke gezondheidszorg te verlenen, kunnen onze gezondheidswerkers onderling uw persoonsgegevens delen.

Verder kan CGS, Lda. in onderstaande gevallen uw persoonsgegevens verstrekken:

Voor voormelde doelen aangestelde subcontractanten, overeenkomstig de met hen gesloten overeenkomsten. Alvorens zich aan een leverancier te binden vergewist CGS, Lda. zich ervan dat deze maatregelen neemt ter geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens;

Dergelijke gegevensverstrekking is noodzakelijk of geschikt (i) in het licht van de toepasselijke wetgeving (ii) wordt uitgevoerd ten behoeve van het voldoen aan een wettelijke verplichting / gerechtelijke opdracht, (iii) van een besluit van de Nationale Commissie Gegevensbescherming of van een andere bevoegde toezichthouder, of (iv) om te voldoen aan verzoeken van openbare of staatsinstellingen;

De gegevensverstrekking vindt plaats ter bescherming van de vitale belangen van de Gebruikers of voor een ander in de wet voorzien doel.

In geen geval worden de door CGS, Lda. verzamelde persoonsgegevens voor commerciële of publicitaire doeleinden aan derden verstrekt.

 

7. Beveiligingsmaatregelen

CGS, Lda. beschikt over systemen en gespecialiseerd technisch personeel om de beveiliging van uw verwerkte persoonsgegevens te waarborgen door het opstellen en actueel houden van procedures die ongeoorloofde inzage, onrechtmatig gebruik, verspreiding, verlies of onopzettelijke vernietiging van persoonsgegevens voorkomen.

Daartoe hebben wij verder nog regels en andere procedures opgesteld, waaronder:

– fysieke bescherming ter plekke

– procedures voor het verkeer van informatie

– inzagebeleid – gemachtigde personen

– wachtwoord

– geheimhoudingsclausules voor de medewerkers

– criterium van het inhuren van leveranciers die de AVG naleven

– intern auditschema

In verband met het verstrekken van persoonsgegevens via de site zijn wij verder van mening dat de Gebruiker ervoor verantwoordelijk is ervoor zorg te dragen en te waarborgen dat zijn computer naar behoren tegen schadelijke software, computervirussen en wormen is beschermd om zich te behoeden voor het risico dat niet gemachtigde derden toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en wachtwoorden.

 

8. Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat bij het gebruik van sites automatisch in de computers/mobiele apparatuur van de Gebruikers wordt geplaatst.

Er kan van cookies gebruik worden gemaakt om de Gebruiker een goede gebruikservaring te bieden. Het verzamelen van gegevens door middel van cookies geschiedt volgens de bij deze hulpmiddelen gebruikelijke beveiligingsprocedures en -methoden.

Naast de specifieke cookies van onze site kan er ook gebruik worden gemaakt van cookies van Google Analytics om statistische gegevens over de bezoekersstroom en de kenmerken daarvan te registreren. De door Google Analytics vastgestelde cookies sturen gegevens uitsluitend naar de server waar het domein gehost is, waardoor zij eigendom van dat domein worden. Deze gegevens kunnen door geen enkele service of ander domein worden gewijzigd of hersteld. Met de via deze middelen verkregen informatie kan geen enkel verband worden gelegd met het IP-adres van de gebruikers om persoonsgegevens te controleren. Raadpleeg nadere informatie over het verzamelen van gegevens door Google Analytics op www.google.com/policies/privacy/partners/.

De meeste internetbrowsers staan ingesteld op het accepteren van cookies, maar kunnen zodanig ingesteld worden, dat alle cookies worden geweigerd of dat de Gebruiker op de hoogte wordt gesteld, wanneer er een cookie wordt verstuurd. De Gebruiker kan zijn browser zodanig instellen, dat hij op de hoogte wordt gesteld, wanneer er een cookie wordt ontvangen. Ook is het mogelijk om cookies te blokkeren. Wij wijzen er echter op dat dit het gebruik van enkele functies van de site deels kan beïnvloeden, waardoor een optimale en persoonlijke surfervaring niet mogelijk is.

 

9. Wijzigingen van het persoonsgegevensbeschermingsbeleid

Dit beleid kan te allen tijde, zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang worden gewijzigd, aangevuld en bijgewerkt met het oog op om het even welke wijzigingen van de door CGS, Lda. geleverde diensten of ter aanpassing aan een wettelijke, reglementaire en technologische wijziging op het gebied van persoonsgegevensbescherming.

Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk op deze onlinepagina bekendgemaakt.

 

10. Consumenteninformatie

Krachtens het bepaalde in artikel 18 van de Portugese wet nr. 144/2015 kan de consument bij geschillen gebruik maken van een entiteit voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen. Beschikbare ADR-entiteiten voor overeenkomsten die in het district Faro zijn afgesloten:

CIMAAL – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve.

Edifício Ninho de Empresas, Estrada da Penha, 8005-131 Faro

Tel.: +351 289 823 135

E-mail: apoio@consumidoronline.ptcimaal@mail.telepac.pt

Web: http://www.consumidoronline.pt/